Monday, February 15, 2010

जीवनगाणे


जीवनाचे असे हे गाणे
झाले आता फार जुणे 


जगण्यासाठी करावी धडपड
कधी खाली तर कधी वरचढ़.
जीवन हे असे कोण जाने
जीवनाचे असे हे  गाणे 


कधी मरता मरता जगतो
कधी जगता जगता मरतो
जसे उडवीले एक नाणे 
जीवनाचे असे हे गाणे 

जीवन झुल्यात झुलवतो
खाली तर कधी वर जातो
कधी अधिक तर कधी उणे 
जीवनाचे असे हे गाने

क्षण कधी मोजतो दुःखाचे
विसरतो ते क्षण सुखाचे
सुख कमी जसे चार आने
जीवनाचे असे हे गाणे 

अता  वारं  ही  शांत  झालं
असं   हे  जीवनाचं   अंत  झालं
संपले  शारीर  असे  हे   जुणे 
जीवनाचे असे हे गाणे