Tuesday, June 22, 2010

झोपेचं सोंग...

झोपेचं सोंग घेणार्यांना  उठवनं कठीण  असतं
जसं झोपी गेलेल्यांना  उठवणं खुप सोपं असतं
आता आम्हाला कसं माहित असणार की,
तो  खरोखरच झोपलाय,
की झोपेचं सोंग घेउन पडलायं
याला उठवणार  तरी कोण
कारण उठवणाराचं  दिला आहे परवाना
तरी  पण तो काही  झोपत नाहीं
काही कामकाज  पण करत  नाहीं
त्याला फ़क्त पाहिजे  झोपेचाच  बहाणा
परवाना देणारा खुपच व्याकुळ आहे
तळमळतो, कळवळतो
पाच  वर्षा नंतर तो सोंग मोडून उठतो
पुन्हा दारात येउन माथा टेकतो
आपलं हे असचं हिच लोकं पुन्हा परवाना देणार
आणि आपल हेच सरकार पुन्हा सोंग घेणार
पुन्हा तेच झोपेचं सोंग घेणार, असचं होणार 
आता याला कोण उठवणार? कसं  उठवणार?